Ziemia Chrzanowska zaprasza: IX ZLOT „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI”

 

REGULAMIN
IX ZLOTU PN. „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI”
22 kwietnia 2018 roku

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Współorganizator:
Parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK Oddział Chrzanów, Komenda Powiatowa Policji
w Chrzanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie
Termin i trasa Zlotu:
Zlot odbędzie się 22 kwietnia 2018 roku
Trasa Zlotu obejmuje ok. 22 km – Chrzanów – Libiąż.
Przebieg trasy: START: (odcinek Chrzanów) - ul. Mickiewicza, Rynek, ul. Świętokrzyska,
ul. Grunwaldzka, ul. Wojska Polskiego ul. Kopernika, Al. Henryka, Sienna, Stara Huta,
ul. Powstańców Styczniowych (odcinek Libiąż) ul. Jaworowa, ul. Sikorskiego,
ul. Przyrodnicza, ul. Mickiewicza, ul. K. Flasińskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Oświęcimska – Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu, ul. Sienkiewicza, ul. Dąbrowskiego,
ul. Stawowa, ul. Wędkarska, Stawy „Szyjki” – META

Cel imprezy: Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji
i aktywnego wypoczynku

Postanowienia ogólne:
Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia IX Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami” w dniu 22 kwietnia 2018 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia
20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, III piętro, pok. 304, tel. (32) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na IX Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami", a także w dniu Zlotu w godzinach: 9.30 – 10.15

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:
Wszyscy uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź
e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, a w ostateczności
w dniu Startu w godz. 9.30 – 10.15
Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku powyżej 14 lat ze względu na specyfikę tematyczną Zlotu
Wszyscy niepełnoletni uczestnicy Zlotu tj. w wieku 0-18 lat dopuszczeni są do udziału w w/w Zlocie za przedłożeniem wypełnionego i podpisanego oświadczenia (Zał. 1 – Oświadczenie potwierdzające udział niepełnoletniej osoby w Zlocie) przygotowanego przez Organizatora imprezy. Uczestnicy niepełnoletni w wieku od 0-14 lat są dopuszczeni do udziału w Zlocie jedynie pod osobistą opieką opiekuna prawnego,
a uczestnicy niepełnoletni w wieku od 14 – 18 lat są dopuszczeni do udziału w imprezie po wcześniejszym okazaniu oświadczeń wymaganych przez organizatora ( Załączniki 1- 3 w/w regulaminu)
Organizator dopuszcza do udziału osobę niepełnoletnią pod warunkiem złożenia wypełnionego oświadczenia do dnia 20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00)
w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - III piętro, pok. 303 lub
w dniu Zlotu tj. 22 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.30 – 10.15
w miejscu zbiórki uczestników – plac przy kościele p. w. św. Mikołaja w Chrzanowie na ręce przedstawiciela reprezentującego Organizatora imprezy. Brak złożenia wymaganego dokumentu skutkuje udziałem osoby niepełnoletniej bezprawnie
i na własną odpowiedzialność, tym samym dyskwalifikując osobę z wszelkich praw
i przywilejów, jakie mają wszystkie osoby zgłaszające się zgodnie z obowiązującym regulaminem
Każdy uczestnik niepełnoletni w wieku od 10 – 18 lat musi posiadać kartę rowerową/ prawo jazdy
Uczestnicy dorośli zobowiązani są szczegółowo zapoznać się z niniejszym regulaminem
imprezy i w momencie wpisania się na listę uczestników potwierdzają, że uczestniczą w
imprezie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Zlotu (nie z winy
Organizatora), nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
Organizatorzy Zlotu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Zlotu
Dodatkowo uczestnicy Zlotu w momencie zapisu wyrażają zgodę (Zał.2 – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych) na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na potrzeby związane z organizacją imprezy.
Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprez za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zdjęcia, nagrania filmowe itp. ) oraz publikowanie ich
w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, a uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na w/w działania
w momencie dokonania wpisu na listę uczestników i złożenia wymaganego oświadczenia (Zał.3 – Oświadczenie potwierdzające zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika)
Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych
W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie
Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani
. Prawo startu w Zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział
w nim
· W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane
· Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach


Przewidywany harmonogram Zlotu:
godz. 9.30 Zbiórka Chrzanów (Parafia p.w. św. Mikołaja, ul. Matejki)

godz. 10.15 Msza Święta
godz. 11.15 Wyjazd uczestników Zlotu
godz. 12.30 Przystanek przy Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu
godz. 13.30 Stawy „Szyjki” w Libiążu
godz. 15.00 Zakończenie Zlotu oraz powrót uczestników we własnym zakresie
Dodatkowe atrakcje: Poczęstunek, konkursy z nagrodami

Powrót uczestników –we własnym zakresie

Wyposażenie zawodników:
Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:
- Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony
w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru, kask rowerowy, ochraniacze, okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego)
- dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa, prawo jazdy, itp.)

Zasady poruszania się podczas Zlotu:

· Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
· Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu
drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi
· Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne jest zachowanie 200 m odległości
· · W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
· Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp
z pedałów
· Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
· W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
· Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
· W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
· W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających

Informacje dodatkowe:
· Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
· Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu
· Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej lub części trasy od Startu (tj. Parafia p.w.
św. Mikołaja) do Mety Stawy „Szyjki” w Libiążu

Organizator nie zapewnia:
- Serwisu technicznego i części zamiennych.
Świadczenia organizatorów:
- Ubezpieczenie NnW,
. Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
. Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję,
- Poczęstunek uczestników Zlotu,
. Każdy uczestnik otrzyma napój i baton oraz okolicznościową odznakę turystyczną. Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator
Postanowienia końcowe:
. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Zlotu

Numer kontaktowy:
. Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie – osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (32) 625 – 79 – 46, 668433294

 

 

 
 

Wielkanoc 2018

 

Wielkanoc w pośpiechu

Dwaj uczniowie pobiegli do grobu,
gdzie złożyli po śmierci Jezusa –
wielki kamień otwarł dla nich obu
wejście – w głębię tajemnic ich Mistrza.

Jan przejęty ujrzał i uwierzył,
Piotr nie przestał płakać, lecz z radości
chciał Wieczernik napełnić tym, co przeżył
zanim Chrystus wśród uczniów zagości.

Z Wieczernika niesie nam Wielkanoc
apostolskie orędzie zbawienia,
że Jezus Zwycięski już Zmartwychwstał
i wraca z mocą do swego stworzenia

Zwycięzcy nad złością i śmiercią
śpiewajmy dziś wdzięczne Alleluja!
Zmartwychwstał i żyje wśród ludzi!
Prowadzi nas światłem Alleluja!

Ks. Stefan Misiniec
Wielkanoc, 2018


Święta Wielkanocne, w których odnawia się tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa, niech będą czasem odnowienia i miłości w obecnie zawikłanym świecie. Życzę zaczerpnięcia mocy z tych przeżyć, które nam przynosi liturgia Kościoła, aby w następnych dniach można było – z wdzięcznością Bogu za Jego dary – podejmować codzienne zobowiązania chrześcijanina.
Niech Pan Jezus Zmartwychwstały błogosławi każdego dnia

 

 

 
 

GRATULUJEMY! 76 letni ks.prał. Władysaw Nowobilski zdobył złoty medal w narciarstwie alpejskim!

 

Ksiądz Prałat, Przyjaciel Szlaków Papieskich, jest emerytowanym
proboszczem parafii w Ciścu, gdzie zasłużył się budową "kościoła
jednej nocy". Więcej w linku:

zloty medal w narciarstwie alpejskim w wisle

 

 
 
 

BESKID ŻYWIECKI - Podziękowanie

 

Szanowni Państwo,

Rok 2017 był dla naszego Stowarzyszenia rokiem realizacji zamierzonych celów. Chcieliśmy tą drogą serdecznie podziękować wszystkim Państwu za wspieranie nas w naszych działaniach nakierowanych na przywrócenie znaczenia linii kolejowej Żywiec - Sucha Beskidzka w systemie transportu kolejowego Polski Południowej.
Dzięki owocnej współpracy z Państwem, oferta kolejowa na linii jest sukcesywnie zwiększana a plany dotyczące jej rewitalizacji zaczynają się powoli materializować.
Serdecznie dziękujemy!
Korzystając z okazji, chcieliśmy Państwa poinformować, że w listopadzie ub. roku, nasza organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co oznacza między innymi, że możemy naszą działalność finansować z tzw. 1%.
W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą rozważenia wsparcia nas przekazaniem nam 1% podatku dochodowego. Będziemy również wdzięczni za przekazanie tej wiadomości wśród Państwa znajomych, którzy byliby gotowi również wesprzeć nasze działania.

Serdecznie pozdrawiamy,


Piotr Jodłowiec - Prezes Zarządu
Marcin Ryś - Wiceprezes Zarządu
Hubert Maślanka - Pełnomocnik Zarządu

 

 

 
 

BIESZCZADY. Nasz Leśnik Roku!

 

Fundacja Szlaki Papieskie z radością wspiera nominację Pana Edwarda Orłowskiego
Na „Leśnika Roku”. Bez inicjatywy, wsparcia i zaangażowania Pana Orłowskiego nie powstałby Szlak Papieski w Komańczy.

Cytujemy otrzymany list Pracowników Nadleśnictwa Komańcza:

Witamy serdeczne,
Miło nam zakomunikować, że nasz kolega Edward Orłowski, wielce zasłużony dla środowiska podkarpackich leśników i bieszczadzkiego leśnictwa, otrzymał w plebiscycie czytelniczym w ogłoszonym przez „Korso Gazetę Sanocką”, nominację do tytułu „Bieszczadzki Leśnik”.
W przypadku odniesionego przez niego sukcesu, kojarzyć się to będzie z dobrym postrzeganiem działalności leśników na rzecz lokalnych zbiorowości, a także pozytywnym wizerunkiem grupy zawodowej leśników i ich pracy w lasach. Głosowanie trwa do 8 marca do godz. 16:00.
Głosować można poprzez wysyłanie do redakcji gazety (na adres: 38-500 Sanok, ul. 3 Maja 23) wyciętych i wypełnionych kuponów zamieszczanych w kolejnych numerach czasopisma (mieszkańcy Komańczy i okolic mogą przekazywać kupony do sekretariatu biura Nadleśnictwa Komańcza) lub wysyłając (nawet kilkakrotnie) do 8 marca tego roku SMS-y pod numer 7248 o treści: LESNIK.4 (szczegóły w załącznikach).
Prosimy o przekazanie i rozpowszechnienie tej informacji wśród pracowników w swoim miejscu pracy oraz wśród znajomych i przyjaciół.

 

Z leśnym pozdrowieniem „Darz Bór” Pracownicy Nadleśnictwa Komańcza

 

 
 
first prev 1 z 12 next last